Pracownicy

Imię i nazwisko: prof. zw. dr inż. Eugeniusz Ratajczyk
Status: Pracownik
Stanowisko:profesor emerytowany
 E-mail: erat@mchtr.pw.edu.pl
 Telefon: 22 234 83 28
 Pokój: 220
 • Pełnione funkcje:
  • Kierownik Zakładu Metrologii i Inżynierii Jakości do 31.VIII.2005r.
  • Opiekun specjalności Inżynieria Jakości na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn do 31.VIII.2005 r.
  • Przewodniczący Komisji Egzaminów Dyplomowych na specjalności Inżynieria Jakości do 31.VIII.2006 r.
  • Przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. Akademickiej Służby Zdrowia do 31.VIII.2008 r.
  • Przewodniczący Senackiej Komisji ds Budżetu i Finansów  do 31.VIII.2002 r.
  • Przewodniczący Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk do 20.VI.2007 r. Od 1.X.2007 r. honorowy przewodniczący
  • Członek Rady Nauki Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki przy Ministerstwie Nauki i szkolnictwa Wyższego do 31.XII.2010 r.
  • Dziekan Wydziału Mechatroniki w latach 1996-2002
  • Redaktor działu pomiarów czasopisma naukowo-technicznego MECHANIK - od 1971 r.,
  • Zastępca przewodniczącego Zespołu Redakcyjnego kwartalnika naukowego PAN „Metrology and Measurement Systems – Metrologia i Systemy Pomiarowe” – od 1989 r.
  • Członek Rady Programowej miesięcznika POMIARY AUTOMATYKA ROBOTYKA.
  • Przewodniczący Komitetu Naukowego cyklicznych konferencji międzynarodowych pt.:”Coordinate Measuring Technique”. Bielsko-Biała ...2002, 2004, 2006. Od 2008 honorowy przewodniczący.
  • Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji z międzynarodowym udzialem pt.:" Metrologia w Technikach Wytwarzania". Od 2008 r. honorowy przewodniczący.
  • Członek Komietu Moniturującego Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE od 15.VI.2007r.
 • Działalność dydaktyczna:
  • Wykłady uzupełniające z przedmiotu Metrologia Techniczna na II roku Wydziału Mechatroniki w wymiarze 4 godzin (semestr letni)
  •  Wykłady z przedmiotu Maszyny i Roboty Pomiarowe na IV roku specjalności Inżynieria Jakości w wymiarze 30 godzin (semestr zimowy)
  • Wykłady z przedmiotu Pomiary Złożonych Elementów Maszynowych na III roku specjalności Inzynieria Jakości  w wymiarze 30 godzin  (semetsr letni)
  • Wykłady  z przedmiotu Zaawansowane Techniki Pomiarów Geometrycznych  na specjalności Inżynieria Jakości w wymiarze 15 godzin (semetr zimowy)
  • Prowadzenie prac dyplomowych i przejściowych z zakresu metod badania dokładności współrzędnościowych maszyn pomiarowych, w tym metod badania dokładności pomiarów skaningowych
 • Działalność naukowa:
 • Rozwijanie współrzędnościowej techniki pomiarowej w zakresie procedur pomiarowych, budowa i badania własności sond pomiarowych stosowanych w maszynach i robotach pomiarowych oraz opracowywanie metod badania dokładności maszyn pomiarowych (obejmujące procedury i ich oprogramowania komputerowe, opracowanie użytkowych procedur atestacji i kalibracji maszyn pomiarowych). Badania dokładności pomiarów skaningowych. Opracowywanie procedur pomiarowych z zastosowaniem współrzędnościowych ramion pomiarowych. Tomografia komputerowa CT - metody badania dokładności.
 • Wybrane publikacje:
  1. E.Ratajczyk, A.Woźniak: "Procedury pomiarowe w międzynarodowej komparacji wzorców płytowych stosowanych w atestacji współrzędnościowych maszyn pomiarowych".MECHANIK, nr 12/2003, s.722-726
  2. E.Ratajczyk , M.Zawacki: "Ocena skuteczności kompensacji temperatury w badaniu dokładności CMM za pomocą zestawu płytek wzorcowych". Lublin 15-17.09.2005. PRZEGLĄD MECHANICZNY, nr 9/2005, s.186-188
  3. E.Ratajczyk, M.Dobosz: "Conceptions of CMM’s distance measurement inaccuracy testing by means of laser interferometr". VI International Scientific Conference Coordinate Measuring Technique. Bielsko-Biała, 21-23.04.2004. Publ. Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, nr serii 6, z.10, s.41-48
  4. E.Ratajczyk: "The influence of temperature changes and effectiveness of their compensation in the investigations of CMM accuracy".  VI International Scientific Conference Coordinate Measuring Technique. Bielsko-Biała, 21-23.04.2004. Publ. Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, nr serii 6, z.10, s.259-268
  5. E.Ratajczyk, K. Oczoś:  Me"chatronika – istota, rozwój, przykładowe zastosowania, edukacja". MECHANIK nr 3/2000, s.145-155
  6. E.Ratajczyk,  R.Zielonko, J.Tomasik: "O działałności Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk w roku 2002". Kwartalnik PAN Metrology and Measuring Systems, vol.X (2003), pp.117-120
  7. E.Ratajczyk: "Ocena dokładności w wyznaczaniu błędów pomiaru długości CMM za pomocą wzorca płytowego kulowego i pierścieniowego".  X Krajowa i I Międzynarodowa Konferencja „Metrologia w Technikach Wytwarzania”. Kraków, 25-27.09.2003. Mater. Konf., t.2, s.547-564
  8. E.Ratajczyk, M.Dobosz: "CMM’s distance measurement inaccuracy evaluation.by means of laser interferometer".  2nd International Congress of Precision Machining. Praha (Czech Rep.), 3-6.09.2003. Proc. pp.105-110
  9. E.Ratajczyk: "The accuracy of estimation of length measurement errors of CMM’s and measuring robots with the use of chosen and masters".International Conference “Mechatronics, Robotics and Biomechanics”. Hrotovice (Czech Rep.), 24-27.03.2003. Proc. pp.129-130
  10. E.Ratajczyk: "Tendencje w rozwoju współrzędnościowej techniki pomiarowej".
   Referat wygłoszony na Seminarium Krajowym w postaci Warsztatów pt.: „Współrzędnościowa Technika Pomiarowa w procesach produkcyjnych”,. Warszawa, 21.10.2005. Publ. POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA (PAK), nr 12/2005, s.5-9
  11. E.Ratajczyk: "Ocena wybranych procedur sprawdzania dokładności współrzędnościowych maszyn pomiarowych". VI Szkoła-Konferencja „Metrologia wspomagana komputerowo–MWK’2003”. Waplewo, 26-29.05.2003. Mater. Konf., t.III. s.81-90
  12. E.Ratajczyk: "Maszyny i roboty pomiarowe w kontroli wymiarowej jakości wyrobów i procesów produkcyjnych". Sympozjum „Metrologia w systemach zarządzania jakością-4”. Kielce-Ameliówka, 22-24.09-2003. Mater. Konf., s.141-152
  13. E.Ratajczyk: " Badania porównawcze wyznaczania dokładności CMM za pomocą wybranych wzorców długości". Kongres Metrologii, Wrocław, 6-9.09.2004. Matr. Kongresowe, tom II, s.585-590
  14. E.Ratajczyk: "Tendencje w rozwoju współrzędnościowej techniki pomiarowej".
   VII Szkoła-Konferencja „Metrologia wspomagana komputerowo–MWK’2005”. Waplewo, 17-20.05.2005. Publ. Mater. Konf.
  15. E.Ratajczyk, M.Zawacki: "Wyniki badań porównawczych trybów pomiarowych manualnych i automatycznych współrzędnościowych maszyn pomiarowych". VII Szkoła-Konferencja „Metrologia wspomagana komputerowo–MWK’2005”. Waplewo, 17-20.05.2005. Publ. Mater. Konf. T.2, s.141-
  16. E.Ratajczyk, A.Woźniak: "Dokładność odtwarzania miary długości w ramach międzynarodowej komparacji wzorców płytowych stosowanych w atestacji maszyn współrzędnościowych". MECHANIK nr 7/2004, s.433-437
  17. E.Ratajczyk, A.Woźniak: "International project of comparison of measuring machines: procedure and measuring results". ELEKTRONIKA, nr 8-9/2004, s.256-258
  18. E.Ratajczyk, A.Woźniak: "Nowe trendy w budowie bezstykowych głowic pomiarowych stosowanych w maszynach współrzędnościowych". MECHANIK nr 1/2005, s.32-36
  19. E.Ratajczyk: "Roboty i centra pomiarowe w technikach wytwarzania".
   MECHANIK nr 3/2005, s.150-159
  20. E.Ratajczyk: "Wydział Mechatroniki. Stan, struktura i profil kształcenia".
   Referat wygłoszony na posiedzeniu Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN. Warszawa 6-7.VI.2002 r. Publ. Zeszyt Sekcji nr 70, s.5-14
  21. E.Ratajczyk: "Wprowadzenie do współrzędnościowej techniki pomiarowej".
   VI Szkoła-Konferencja „Metrologia wspomagana komputerowo–MWK’2003”. Waplewo, 26-29.05.2003. Mater. Konf., t.I. s.9-76
  22. E.Ratajczyk, A.Woźniak: "Nowe trendy w budowie stykowych głowic pomiarowych stosowanych w maszynach współrzędnościowych". MECHANIK, nr 12/2004, s.797-804
  23. E.Ratajczyk: "Wzorce płytowe w sprawdzaniu doraźnym współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM)". XI Krajowa i II Międzynarodowa Konferencja „Metrologia w technikach wytwarzania”. Lublin 15-17.09.2005. Publ. PRZEGLĄD MECHANICZNY, nr 9/2005, s154-159
  24. E.Ratajczyk: "Trends in the development of scanning measurements in Coordinate Techniques". International Scientific Conference Coordinate Measuring Technique. Bielsko-Biała, 3-5.04.2006. Publ. Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
  25. E.Ratajczyk, A.Woźniak: "Institute of Metrology and Measuring systems with reference to international comparison of measuring machines".  VII International Scientific Conference Coordinate Measuring Technique. Bielsko-Biała, 3-5.04.2006. Publ. Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
  26. E.Ratajczyk: "Współrzędnościowa Technika Pomiarowa".
   Podręcznik 360 stron. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005
  27. E.Ratajczyk: "Trends in the development of scanning measurements in Coordinate Techniques".  VII International Scientific Conference Coordinate Measuring Technique. Bielsko-Biała, 3-5.04.2006. Publ. Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, nr 22, seria 7. pp.251-260
  28. E.Ratajczyk, A.Woźniak: "Institute of Metrology and Measuring systems with reference to international comparison of measuring machines".  VII International Scientific Conference Coordinate Measuring Technique. Bielsko-Biała, 3-5.04.2006. Publ. Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, nr 22, seria 7, pp.413-418.
  29. E.Ratajczyk: "Coordinate Machines, Robots and Measuring Centers in Production Engineering". 1st Jubilee Scientific Conference Manufacturing Engineering in Time of Information Society. Gdańsk, 1st – 2nd June 2006. Proc. pp.327-334
  30. E.Ratajczyk: "Trzecia generacja skaningu w maszynach pomiarowych”. Konferencja „Innowacje w budowie i eksploatacji maszyn – MACH-TOOL".  Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań, 20-21 czerwca 2006 r. Publ. Mater. konf. s.1-10.
  31.   International Conference “Coordinate Measuring Technique”. Bielsko-Biała, April 2008. Publ. University of Bielsko-Biała “Coordinate Measuring Technique. Problems and Implementations”, ISBN 978-83-607714-40-9, pp. 15-22.2.   
  32.  E. Ratajczyk, M. Zawacki:  “Accuracy tests of measuring arms – is it possible to compare ASME and ISO standard requirements ?”. Bielsko-Biała, April 2008. Publ. University of Bielsko-Biała “Coordinate Measuring Technique. Problems and Implementations”, ISBN 978-83-607714-40-9, pp.137-146.
  33. E. Ratajczyk: „Współrzędnościowe ramiona pomiarowe i ich testy dokładności”. VIII Szkoła-konferencja MWK-2008. Waplewo, maj 2008. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISDN 0033-2097, R.84 nr 5/2008, s.181-186.  
  34.  E.Ratajczyk: „Ramiona pomiarowe – budowa, parametry techniczne, zastosowania”. MECHANIK, nr 12/2008, s.1051-1054.
  35. E.Ratajczyk: „Ramiona pomiarowe – pomiary skaningowe i specjalne, pomiary w rozszerzonym zakresie pomiarowym, oprogramowania”.  MECHANIK nr 1/2009, s.38-46.
  36.  E.Ratajczyk: „Ramiona pomiarowe – testy dokładności”.  MECHANIK nr 2/2009, s.104-107.
  37.  E.Ratajczyk: „Roboty i centra pomiarowe”.  POMIARY-AUTOMATYKA-ROBOTYKA (PAR) nr 3/2009, s.6-13; nr 5-6/2009, s.506-512.
  38.  E.Ratajczyk: „Pomiary skaningowe w technice współrzędnościowej”.  POMIARY-AUTOMATYKA-ROBOTYKA (PAR) nr 5/2009, s.5-11.
  39.  E.Ratajczyk: „Metrologia w technikach wytwarzania”.MECHANIK nr 7/2009, s.619-626. 
  40.  E.Ratajczyk: „Systemy pomiarów geometrycznych karoserii samochodowych”. ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI kwartalnik PAN, Vol 30 nr 2, 2010. s.108-127.
  41.  E.Ratajczyk, A.Koperska: „Porównanie testów dokładności współrzędnościowych ramion pomiarowych”. MECHANIK nr 8-9/2010, s.588-594. 
  42. E.Ratajczyk: „Tomografia komputerowa CT w zastosowaniach przemysłowych”. MECHANIK nr 2/2011, s.112-117; nr 3/2011, s.226-231; nr 4/2011, s.326-331; nr 5-6/2011, s.474-479.
 • Informacje dodatkowe:
 • Hobby: narciarstwo zjazdowe, filatelistyka, majsterkowanie