Wykłady

Nazwa przedmiotu: Ilustracja muzyczna w technikach multimedialnych
Prowadzący: Prof. Marek Dobosz
Opis przedmiotu:

Zakres wykładu
Słyszenie muzyczne, właściwości muzyczne słuchu. Percepcja przekazu audiowizualnego; odbiór pełny a odbiór regulowany, wagi komponentu akustycznego i wizualnego, zasada ekwiwalencji słuchowo wzrokowej. Elementy estetyki psychologicznej; uwarunkowania socjologiczne, wiekowe, kulturowe, psychologiczne. Instrumento¬znawstwo. Parametry muzyki i ich oddziaływanie percepcyjne; melodia, rytm, harmonia, dynami, agogika, kolo-rystyka-barwa, metrum, tonalność, atonalność, motoryka. Współgranie przekazu audytywnego z wizualnym; uzupełnianie, potęgowanie wyrazu, kontrastowanie, zgodność skojarzeniowa. Zgodność historyczna tła dźwię-kowego; zarys historii muzyki. Przegląd ważniejszych gatunków muzyki, muzyka absolutna, konkretna, progra-mowa. Muzyka kameralna, folklorystyczna, taneczna, jazz, rock, itd. Elementy techniki udźwiękowienia; korzy-stanie z fonoteki, montaż „jingle”, przygotowanie skrótów, cięcia, wyciąganie i skracanie, „postsynchrony”, zgranie. Problemy prawne; prawo autorskie i wykonawcze.

Zakres ćwiczeń audytoryjnych
Ćwiczenia obejmują prezentacje muzyczne, plastyczne oraz multimedialne, ilustrujące treści wykładu. Stanowią one bazę do dyskusji związanych z percepcją przekazu
Połączenie dźwięku i obrazu, wzajemne zależności. Trzy rodzaje materiału dźwiękowego. Dobieranie dźwięku do obrazu oraz obrazu do dźwięku. Zasady łączenia: zgodność logiczna czasu, miejsca, akcji; zgodność geogra-ficzna, kulturowa, etniczna; zgodność charakteru, epoki; archetypy w muzyce i obrazie, zgodność archetypów i poza nimi.
Oddziaływanie dźwięku na organizm ludzki: poprzez odbiór słuchowy, emocjonalny, jako fala akustyczna (me-chaniczna). Charakterystyczne cechy i środki wyrazu używane w muzyce, ich oddziaływanie na słuchacza. Wpływ rezonansowy na organy wewnętrzne i na fale mózgowe. Modulacje niskoczęstotliwościowe. Ultradźwię-ki i infradźwięki, przekazy podprogowe i podświadomościowe. Manipulacja dźwiękiem.
Przedstawienie różnych gatunków muzyki: wzdłuż ścieżki czasu od starożytności do współczesności; w charak-terystycznych regionach geograficznych i etnicznych; muzyka religijna, ludowa, dworska, taneczna, symfonicz-na, operowa itd.; muzyka bezczasowa i czasowo „modna.” Muzyka programowa i filmowa.
Przedstawienie różnych instrumentów muzycznych, ich możliwości dźwiękowe i rozpoznawanie. Głos ludzki jako instrument, solo, chór oraz instrumentacja zespołowa.
Krótkie prezentacje muzyczne i (lub) filmowe przygotowane przez studentów.

Materiały pomocnicze (wpisz hasło):

Ocena przedmiotu przez studentów za ostatni rok:

    Brak wysłanych ankiet.

Ankieta: Link do ankiety