Wykłady

Nazwa przedmiotu: Standardy i rejestracja danych multimedialnych
Prowadzący: Prof. Marek Dobosz
Opis przedmiotu: Cyfrowa rejestracja dźwięku, sygnał analogowy ciągły, impulsowy, sygnał cyfrowy. Przetwarzanie A/C i C/A. Przetwarzanie wielo- i jednobitowe. Kodowanie i dekodowanie protekcyjne. Miara błędów, wykrywanie i korekcja, słowa kontrol-ne, kontr. parzystości, przeplatanie i rozplatanie słów, kody protekcyjne złożone. Kodowanie i dekodowanie kanało-we. Proste i złożone kody kanałowe. Dither i jego zastosowania. Rejestracja fonicznych sygnałów cyfrowych na taśmach magnetycznych. Rejestracja sygnałów cyfrowych na nośni-ku optycznym. Zapis sygnałów cyfrowych na płytach CD. Odczyt sygnału z płyty CD; Formaty zapisu CD i ich cha-rakterystyka. Podstawowe definicje, CD-DA; kodowanie EFM, CD-ROM, CD-ROM-Mod-I, CD.-ROM-Mod-II, for-ma 1, forma 2 CDXA, Photo-CD. CD-E, CD-SBM,4D_CD, HDCD. CD-Text, CD-G, CD-I Bridge. Podstawy rejestracji na płytach CD-R, CD-RW, CD-MO, MD. Standardy High Sierra, ISO-9660, Joliet. Formaty zapisu DVD, ich charakterystyka i pochodne. Formaty: DVD-Video, właściwości, authoring i pro-dukcja, DAD, SACD, DVD-ROM. Standardy zapisu DVD, ich charakterystyka. Formaty DVD-R (ogólnego użytku i do authoringu), DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM. Standard BD. Rejestracja na płytach FMD/C. Standardy sygnałów wizyjnych, Reprezentacja obrazu TV, Standard ITU-601, Kompresja: JPEG, M-JPEG, MPEG-1, MPEG-2, DV. Obrazy typu I, transformacja DCT, kodowanie entropijne (kod VLC, Huffmana), jedno i dwukierunkowa kompensacja ruchu (obrazy typu P i B), GOP, profile i poziomy MPEG-2, kodowanie międzyobrazo-wei i międzypolowe. Formaty zapisu nieskompresowanego D1÷D7, Formaty: Digital Betacam, Ampex DCT, Digital S, DV/DVCPRO, Betacam SX, DVCAM, MPEG-4: Koncepcja obiektowa, VO, VOP, VOL, kodowanie I-VOP, P-VOP i B-VOP, koder H264.Standard HDTV. SDTV a HDTV, Standardy rozdzielczości HDTV, Kompresja obrazu i dźwięku, Aspekt obrazu. Kompresja sygnałów Audio. Rodzaje kompresji audio. Standardy: PCM, DPCM, DM, ADM, ADPCM, AC-3, ATRAK, MPEG-1; warstwa 1, 2, 3, MPEG-2, MPEG -4. Standard MPEG-7. Istota standardu, zasto-sowania, Podstawowe elementy opisowe (Deskryptory, multimedialne schematy opisowe MDS). Organizacja MDS-ów. Podstawowe struktury: obszaru wizualnego, i audio. Charakterystyka oprogramowania. Istota standardu MPEG-21. Formaty obrazów kinowych i telewizyjnych. Kamery cyfrowe. Historia analizatorów obrazu, rodzaje kamer. Senso-ry CCD; budowa i działanie. Sensory trójkolorowe. Analizatory CCD, tablice fotosensorów. Transfer i odczyt informa-cji w CCD. Parametry kamer cyfrowych. Zarządzanie bar-wami; Modele barw: 3d, CIE YXY, CIE LAB. Ograniczenia: skanera, monitora, drukarki. Zarządzanie barwami w prak-tyce: profile barwowe, profil skanera, monitora, drukarki. HiFi kolor. Temperatura barwowa. Głębia bitowa. Podstawy działania pamięci błyskowych.
Materiały pomocnicze (wpisz hasło):

Ocena przedmiotu przez studentów za ostatni rok:

    Brak wysłanych ankiet.

Ankieta: Link do ankiety